Асоціація “УКРАЇНСЬКЕ ТОРФОВЕ ТОВАРИСТВО”

Асоціація “УКРАЇНСЬКЕ ТОРФОВЕ ТОВАРИСТВО” утворена 18 грудня 2003 року за рішенням установчої конференції підириємств-колективних засновників: Український концерн торф’яної промисловості “Укрторф”, ДП “Волиньторф”, ДП “Рінеторф”, ДочП “Смигаторф” ДП “Рівнеторф”, ДП “Київторф”, ДочП “Черкаситорф” ДП “Київторф”,  ДП “Коростишивський завод “Реммашторф”, ВАТ “Івано-Франківськторф”, НВП “Промтех”, ВАТ “Ірпіньмаш”.

Метою діяльності Асоціації є захист і відстоювання ідейних, економічних, наукових, соціальних та інших законних інтересів членів Асоціації, пов’язаних з їх діяльністю в галузі видобутку, переробки торфу та досліджень, збереження та використання торфових родовищ і торфу, без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень та без мети одержання прибутку.

Предметом діяльності Асоціації є здійснення координації діяльності її учасників та членів з наступних питань:

 • співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового регулювання загальних засад функціонування ринку продукції, виробленої на основі торфу;
 • захист інтересів членів Асоціації в органах державної влади, місцевого самоврядування, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
 • сприяння формуванню і розповсюдженню засад етики в господарчій діяльності, зокрема шляхом опрацювання і вдосконалення норм добросовісної поведінки в господарчому обороті;
 • створення умов для розв’язання спорів шляхом досягнення мирових угод;
 • сприяння підвищенню ефективності функціонування торфової галузі шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;
 • сприяння у створенні умов для виходу членів Асоціації на закордонні ринки;
 • сприяння національному і міжнаціональному співробітництву у всіх питаннях, що стосуються вивчення торфових родовищ, торфу і споріднених матеріалів (наприклад, сапропелю) з точки зору підвищення рівня знань про них та розуміння їхньої ролі в науці, техніці, промисловості та різних галузях економіки, з наголошенням на раціональному використанні торфу і торфових родовищ;
 • сприяння вітчизняному співробітництву між науковими інститутами, компаніями, іншими організаціями і приватними особами, які мають справу з вивченням, збереженням і відновленням боліт та використанням торфових родовищ і торфу в сільському господарстві, лісівництві, овочівництві, енергетиці, хімічних технологіях, в охороні довкілля, у бальнеології, медицині та інших напрямках;
 • представництво інтересів своїх учасників та членів в органах державної влади та управліннях, міжнародних організаціях, участь у роботі міжнародних торфових організації, що проводиться за їх планами (конгресах, симпозіумах, конференціях та ін.);
 • розповсюдження знань та підвищення розуміння широкими колами української громадськості та владою ролі торфових родовищ у геології, гідрології, у впливі на клімат та екологію України;
 • підтримка досліджень з моніторингу зі збереження та раціонального, біосфернозбалансованого використання торфових родовищ і торфу в Україні;
 • сприяння розробці екологічно нешкідливої технології і техніки та їх застосування при промисловій розробці торфових родовищ та використанні відпрацьованих торфородовищ в сільському господарстві та лісівництві, в якості рекреаційних зон з відданням переваги ренатуралізації вироблених і порушених торфовищ з метою поступового відновлення їх біосферних функцій.
 • сприяння інтернаціоналізації класифікації, контролю якості та стандартизації торфової продукції.
 • здійснення інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством.

Основними принципами діяльності Асоціації є:

 • добровільність вступу/виходу з членства в Асоціації;
 • виключення будь-яких дій, які можуть обмежувати конкуренцію між членами Асоціації та іншими учасниками ринку торфової продукції;
 • рівноправність та господарська самостійність членів Асоціації;
 • взаємодопомога членів Асоціації у вирішенні спільних технічних, економічних, організаційних, правових та інших проблем без втручання в їх виробничу та комерційну діяльність.

Наша сторінка у Facebook:  https://www.facebook.com/uapeatsociety